Mediacja

Mediacja stanowi realną i skuteczną alternatywę dla sporu na drodze sądowej. Celem mediacji jest wypracowanie, przy pomocy bezstronnego i niezależnego mediatora, akceptowalnego dla zainteresowanych rozwiązania. Mediacja może pomóc Państwu w sprawnym, tanim i bezstresowym rozwiązaniu problemu prawnego. 

Zalety mediacji:

  • możliwość jej wszczęcia w każdym momencie – zarówno w sytuacji, gdy zainteresowani chcą uniknąć sprawy sądowej, jak i w trakcie postępowania, w celu jego przyśpieszenia i uzgodnienia sposobu zakończenia,
  • możliwość prowadzenia mediacji w większości spraw – przykładowo: w sprawach o zapłatę, o usunięcie wad przedmiotu umowy, w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów, w sprawach o podział majątku, zniesienie współwłasności czy dział spadku, dotyczących ustalenia sposobu wykonania umowy (np. dokończenia problematycznych robót budowalnych), wreszcie - roszczeń związanych z rozwiązaniem umowy o pracę,
  • dobrowolność – to zainteresowani decydują o czym chcą rozmawiać (u mediatora można omówić także kwestie, które dla sądu są nieistotne, lub które wymagałyby prowadzenia kilku odrębnych spraw sądowych) i jaką ugodę zawierają; w każdym momencie można z mediacji zrezygnować,
  • odformalizowanie - nie ma konieczności składania pism ani przedstawiania dowodów, spotkania odbywają się w uzgodnionych terminach, a nawet możliwe jest prowadzenie ich w formie online,
  • poufność – nawet jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody, zainteresowani nie mogą powoływać się przed sądem na propozycje i ustalenia dokonywane w toku mediacji – sąd nie weźmie ich pod uwagę, zatem uczestnicy mediacji mogą swobodnie rozmawiać w jej trakcie,
  • szybkość – mediacja z uwagi na odformalizowanie i dobrowolność najczęściej kończy się szybciej niż sprawa sądowa, co więcej szanse na dobrowolne wykonanie zaakceptowanej przez zainteresowanych ugody są znacznie większe, niż w przypadku orzeczenia sądowego, które podmiot niezadowolony z rozstrzygnięcia może zaskarżyć, a następnie uchylać się od jego wykonania,
  • polubowność – mediacja zwiększa szanse na utrzymanie poprawnych relacji pomiędzy zainteresowanymi, co ma szczególnie istotne znaczenie w konfliktach rodzinnych, gospodarczych czy sąsiedzkich.