Nieznany sprawca wypadku a odszkodowanie.

W połowie zeszłego roku zostałem potrącony na przejściu dla pieszych przez samochód. Kierowca nawet się nie zatrzymał, ja natomiast byłem w takim szoku, że nie spojrzałem na numer rejestracyjny. Na miejsce wypadku wezwana została Policja i pogotowie ratunkowe. Jest świadek zdarzenia, który jednak tak samo jak ja nie zwrócił uwagi na numery samochodu. Dodatkowo cała sytuacja miała miejsce na odludnym i słabo zabudowanym terenie, sprawcy więc nie udało się ustalić do chwili obecnej. Wskutek potrącenia doznałem złamania kości promieniowej w lewej ręce z przemieszczeniem odłamów kostnych. Zakończyłem właśnie leczenie, konieczna była między innymi operacja ręki z zastosowaniem odpowiednich płytek, mam nadal problemy z poruszaniem dłonią kontuzjowanej ręki. Chciałbym uzyskać odszkodowanie za moje przejścia i cierpienia ale nie wiem do kogo (i czy w ogóle?) się zgłosić skoro nie znam danych sprawcy.

Nasza odpowiedź:

Mimo, iż sprawca wypadku nie jest znany, nie jest Pan pozbawiony możliwości uzyskania rekompensaty za doznaną krzywdę (ból fizyczny, cierpienia psychiczne) tj. zadośćuczynienia. 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, działający na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w zakresie swoich zadań ustawowych ma m.in. zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, w tym interesującego nas w opisanym przypadku - ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, za szkody na osobie powstałe w Polsce, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości.

Swoje roszczenia może Pan zgłosić do Funduszu przez którykolwiek z zakładów ubezpieczeń, wykonujących działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia Pana zgłoszenia szkody.

Postępowanie likwidacyjne tj. w zakresie ustalenia zasadności i wysokości dochodzonych roszczeń, przeprowadzi zakład ubezpieczeń, do którego wniósł Pan zgłoszenie, co do zasady - w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego zgłoszenia. Następnie zebrana dokumentacja zostanie przesłana do Funduszu (o przesłaniu zostanie Pan poinformowany), sam Fundusz zaś winien zaspokoić roszczenie w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń. W przypadku gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu albo wysokości świadczenia w ww. terminie nie jest możliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności, z tym że bezsporna część świadczenia powinna być wypłacona przez Fundusz w terminie podstawowym.

Oczywiście, oddzielną o wyżej podanych informacji, jest kwestia samej zasady odpowiedzialności (czyli, innymi słowy - kwestia kto ponosi odpowiedzialność za wypadek). Odpowiedzialność Funduszu, a więc i wypłata przez niego świadczenia, warunkowana jest odpowiedzialnością samego posiadacza czy też kierującego pojazdem mechanicznym za zaistnienie szkody. 

Podstawowe znaczenie w zakresie ustalenia odpowiedzialności będą miały z całą pewnością materiały zgormadzone przez Policję, a także (lub - w tym) - zeznania wspomnianego przez Pana świadka. Natomiast udowodnienie należnej wysokości świadczenia wymagać będzie chociażby przedłożenia całości dokumentacji medycznej z procesu leczenia złamania.

Zaznaczam, że powyższe informacje nie dotyczą kwestii odpowiedzialności Funduszu za szkody na mieniu (odszkodowanie np. za zniszczone okulary, odzież czy poniesione koszty leków i opieki ze strony osób trzecich - nie wspomniane w Pana opisie), która to kwestia uregulowana jest w sposób bardziej złożony.

A co jeżeli znam numer rejestracyjny sprawcy wypadku ale nie wiem w którym zakładzie ubezpieczeń ma polisę OC?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, poprzez swoją stronę internetową, zapewnia możliwość ustalenia ubezpieczyciela (w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC) pojazdu mechanicznego na oznaczoną datę, na podstawie numeru rejestracyjnego tego pojazdu.

Co grozi za ucieczkę z miejsca wypadku?

Konsekwencje ucieczki sprawcy wypadku z miejsca zdarzenia są bardzo poważne - od jego zaostrzonej odpowiedzialności karnej (art. 178 par. 1 Kodeksu karnego), po konieczność zwrotu wypłaconych poszkodowanemu, z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, świadczeń (tzw. regres zakładu ubezpieczeń/UFG).