Porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Wraz z mężem podjęliśmy decyzję o rozwodzie. Nasz związek od dawna nie funkcjonuje jak należy, oboje uznaliśmy, że jego kontynuacja nie ma żadnego sensu. Uzgodniliśmy warunki rozwodu, w tym co do sytuacji naszego wspólnego, małoletniego dziecka. Mąż chciałby jednak by nasze porozumienie, w szczególności co do spraw dziecka, było zawarte na piśmie. Jak sformułować takie porozumienie by było prawnie skuteczne?

Nasza odpowiedź:

Przepisy prawa, w tym Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nie przewidują szczególnych wymogów, jakim winno odpowiadać porozumienie, o którym Pani pisze. Poza jednym - zgodnością z dobrem dziecka. Wspomniany brak wymagań odnosi się także co do formy porozumienia - może być ono zawarte na piśmie, tak samo jak i np. ustnie, do protokołu rozprawy rozwodowej. Nie ma również sztywno określonego zakresu spraw, które takim porozumieniem powinny zostać uregulowane. Macie więc Państwo tutaj duży zakres swobody, możliwości dopasowania umowy do indywidualnej sytuacji. Z własnego doświadczenia zawodowego mogę natomiast napisać, że zwyczajowo porozumieniem określane są - sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie oraz - kwestia alimentów

Poniżej przykładowe porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie:

 

POROZUMIENIE MAŁŻONKÓW O SPOSOBIE WYKONYWANIA WŁADZY RODZICIELSKIEJ I UTRZYMYWANIU KONTAKTÓW ZE WSPÓLNYM MAŁOLETNIM SYNEM PO ROZWODZIE

    Porozumienie zawarte w XXX, w dniu XXX, pomiędzy:
- XXX, zam. XXX, PESEL: XXX - matką
a
- XXX, zam. XXX, PESEL: XXX - ojcem,
łącznie zwanych dalej w tekście: "rodzicami",
w przedmiocie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów ze wspólnym małoletnim synem stron - XXX, urodzonym w XXX w dniu XXX, po rozwodzie rodziców.
    Rodzice ze względu na okoliczność, iż zamierzając wystąpić o rozwód, zawierają niniejsze porozumienie, postanawiając, co następuje:
1. władza rodzicielska nad wspólnym małoletnim synem stron - XXX, urodzonym w XXX w dniu XXX, przysługiwać będzie obojgu rodzicom;
2. miejscem zamieszkania wspólnego małoletniego syna stron będzie każdorazowe miejsce zamieszkania ojca - XXX;
3. matka - XXX będzie miała prawo do kontaktów ze wspólnym małoletnim synem stron, także poza miejscem zamieszkania ojca i pod jego nieobecność:
a) w każdy drugi i trzeci weekend miesiąca, począwszy od piątku od godziny 18 do niedzieli do godziny 18, 
b) w każdy drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia od godziny 10 do godziny 18 oraz w każdy pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy od godziny 10 do godziny 18,
c) w czasie ferii zimowych - w drugim tygodniu ich trwania od poniedziałku od godziny 10 do niedzieli do godziny 18,
d) w czasie wakacji - od dnia 1 sierpnia od godziny 10 do dnia 30 sierpnia do godziny 18;
4. ojciec zobowiązuje się nie utrudniać kontaktów matki ze wspólnym małoletnim synem stron;
5. matka zobowiązuje się wykonywać kontakty ze wspólnym małoletnim synem stron;
6. koszty utrzymania i wychowania wspólnego małoletniego syna stron obciążają oboje rodziców, z tym, że matka zobowiązuje się do łożenia na ten cel kwoty 500 (pięciuset) złotych miesięcznie, która to kwota płatna będzie na rachunek bankowy ojca, nr rachunku: XXX, do 10 dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;
7. wszelkie istotne decyzje dotyczące wspólnego małoletniego syna stron rodzice zobowiązują się podejmować wspólnie, a o ile to możliwe, po uprzednim wysłuchaniu małoletniego. W szczególności chodzi tu o decyzje dotyczące:
a) leczenia,
b) edukacji,
c) wyjazdu za granicę;
10. jednakże w bieżących sprawach bądź też sprawach pilnych decyzje ma prawo podjąć rodzić przy którym dziecko w danej chwili przebywa;
11. rodzice zobowiązują się budować pozytywny obraz drugiego rodzica w oczach dziecka;
12. rodzice zobowiązują się wykonywać niniejsze porozumienie zawsze mając na względzie dobro dziecka, w szczególności zaś rodzice zobowiązują się, że w przypadku zaistnienia sporu co do sposobu wykonywania niniejszego porozumienia, w pierwszej kolejności podejmą próbę polubownego rozwiązania tegoż sporu.
13. niniejsze porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Sądu Okręgowego w XXX.

Czytelne podpisy rodziców                                                                                                         

Należy podkreślić mnogość pozytywnych aspektów związanych z zawarciem porozumienia. Porozumienie precyzyjne wskazuje małżonkom ich prawa i obowiązki względem dziecka po rozwodzie, jasno i zgodnie z wolą samych stron - określa reguły dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej, realizacji kontaktów czy płatności alimentów, ograniczając w ten sposób możliwości wystąpienia w późniejszym czasie konfliktu na tym tle. Przedstawienie porozumienia w istotny sposób przyśpiesza postępowanie rozwodowe, zapewnia stronom bardziej satysfakcjonujące orzeczenie niż w sytuacji powierzenia rozstrzygnięcia w omawianym zakresie sądowi. Sąd, w przypadku przedstawienia porozumienia dotyczącego sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, ma obowiązek je uwzględnić, o ile porozumienie takie pozostaje w zgodzie z dobrem dziecka.